Ledighetsansökan för elev i grundskola och förskoleklass

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som vårdnadshavare kan du skicka in en ansökan om ditt barn ska vara ledigt från skolan.

Vänligen observera att denna e-tjänst endast gäller barn i grundskola eller förskoleklass.

En elev i förskoleklass och grundskola kan få vara ledig en kortare period för enskilda angelägenheter.  Med kortare ledighet avses totalt högst tio skoldagar per läsår. Om det finns synnerliga skäl kan en elev få vara ledig längre tid, men den möjligheten ska användas restriktivt.
 
Det är skolans rektor som beslutar om en elev ska få ledigt eller inte. Kortare ledigheter får beslutas av klasslärare/handledare. Gäller beslutet längre ledighet än tio dagar får rektorn inte ge någon annan i uppdrag att fatta beslutet. Beslutet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation (frånvarons längd, elevens studiesituation, samt möjligheterna att kompensera förlorad undervisning). Ledighet beviljas inte under perioder då nationella prov pågår, och ska skickas in senast tre veckor innan önskad ledighet.
 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Båda vårdnadshavares e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa