Ansökan uppehåll i hämtning av avfallskärl och/eller slamavfall

LÄS MER

Du kan söka för uppehåll av avfallshämtning för din permanentbostad, fritidsbostad eller andra typer av hus. 

Permanent bostad
Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall (kärl- och säckavfall samt slam) vid permanentbostad kan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst åtta månader.  Ansökan ska göras skriftligen minst sex veckor före avsedd uppehållsperiod. Ansökan får avse en tidsperiod upp till och med två år.

Fritidsbostad och andra bostäder
Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall (kärl- och säckavfall och slam) vid fritidsbostad och annat bostadshus som inte är permanentbostad kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att nyttjas. Med detta menas att fastigheten inte kommer nyttjas som fritidshus eller för uthyrning.
 
För att dispens ska kunna gälla från och med innevarande år ska ansökan göras skriftligen senast 31 maj. Ansökan får avse en tidsperiod upp till och med tolv år. 

Mer viktig information
Tänk på att din dispens är personlig och att den är tidsbegränsad. Vi kommer inte att skicka ut någon påminnelse om att din dispens snart löper ut, det behöver du hålla koll på själv. Vi kan även göra en omprövning om vi får veta att förutsättningarna för dispensen förändrats. Du har också som fastighetsägare och nyttjanderättshavare en skyldighet att informera oss om sådan förändring.
 

Observera att grundavgift för avfallshämtning alltid ska betalas. 

Anmälan 
För permanentbostad ska ansökan göras skriftligen minst sex veckor före avsedd uppehållsperiod och för fritidsbostad ska anmälan göras skriftligen senast 1 mars gällande år.  
Blanketten skickas till e-postadressen myndighetsenheten@lycksele.se  eller via post till: Lycksele kommun, Myndighetsenheten, 921 81 Lycksele. 

Beslutet får du inom sex veckor och det skickas i första hand till den e-postadress som du uppgett i blanketten och i andra hand till den postadress som du uppgett. 

Avgift 
För handläggning av din ansökan kommer du att faktureras en timavgift på 945 kr per timme. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift