Ansökan om befrielse från avfallshämtning och grundavgift

LÄS MER

Du kan söka om att få befrielse från avfallshämtning och betalning av grundavgift.

Förutsättningar för att få befrielse från avfallshämtning och grundavgift

  • Fastigheten nyttjas inte som permanent- eller fritidsbostad inte heller för övernattning eller vistelse dagtid.
  • Fastigheten nyttjas inte för uthyrningsändamål.
  • Slamtömning kommer inte att utföras på fastigheten. För fastigheter med gemensam brunn kommer tömning att ske om någon av de övriga anslutna har abonnemang för tömning. På grund av detta meddelas övriga fastighetsägare kopplade till samma brunn om beslutet.
  • Fastigheten är inte under renovering, nedmontering eller har återvinningsbart material eller avfall till återvinning som ska transporteras till kommunens återvinningscentral eller avfall till deponi under ansökt tid.

En beviljad befrielse från avfallshämtning gäller tills förhållanden ändras eller maximalt 5 år. Under tiden kommer ingen slamtömning att utföras på fastigheten. Om man har kommunalt vatten och avlopp stängs vattnet och man får betala en grundavgift/fast avgift. 

Ansökan
Till ansökan ska fotografi på byggnad bifogas. Om det finns flera bostäder på samma fastighet ska en kartbild med markering vilken byggnad det avser bifogas. Samtliga lagfarna ägare ska skriva under ansökan. Minst sex veckor innan önskat uppehåll ska ansökan lämnas in.
Blanketten skickas till adressen: Lycksele kommun, Verksamhet Myndighet, 921 81 Lycksele.

Beslutet får du inom sex veckor och det skickas till den adress som du uppgett i blanketten.

Avgift
För handläggning av ansökan tas en avgift ut på 900 kronor, oavsett om undantag beviljas eller inte beviljas.
Du kommer få en faktura på handläggningsavgiften.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bifoga bilder
  • Underskrift