Ansökan förlängt slamtömningsintervall

LÄS MER

Har du en permanent bostad eller ett fritidshus kan du i vissa fall ansöka om att ändra intervallen för slamtömningen.

Du kan få utökat tömningsintervall för din slamavskiljare under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön, att din avloppsanläggning har tillstånd enligt miljöbalken och att slamavskiljaren har en våtvolym om minst 2 kubikmeter med efterföljande rening. Myndighetsnämnden kommer även göra en bedömning utifrån anläggningens belastning och funktion för att du ska få dispens från ordinarie intervall.

För permanentbostäder kan tömningsintervall som längst vara vartannat år.

För fritidshus kan tömningsintervallet som längst vara tre år

För fritidshus med bara BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) kan intervallet förlängas ytterligare utifrån vad LAVAB bedömer.

Undantag kan medges för maximalt sex år.

Tänk på att din dispens är personlig och att den är tidsbegränsad. Vi kommer inte att skicka ut någon påminnelse om att din dispens snart löper ut, det behöver du hålla koll på själv. Vi kan även göra en omprövning om vi får veta att förutsättningarna för dispensen förändrats. Du har också som fastighetsägare och nyttjanderättshavare en skyldighet att informera oss om sådan förändring.

Anmälan

Anmälan om utökat tömningsintervall ska lämnas in skriftligen senast 1 mars gällande år. För gemensamma små avloppsanläggningar, alltså där fler än ett hushåll eller en fastighet är anslutet gäller att samtliga anslutna hushåll och fastigheter ska samtycka till förlängningen av intervall.

Beslutet får du inom sex veckor och det skickas i första hand till den e-postadress som du uppgett i blanketten och i andra hand till den bostadsadress som du uppgett.

Tänk på att skicka in en komplett ansökan och obligatoriska bilagor.

 

Blanketten skickas digitalt till: myndighetsenheten@lycksele.se

Den kan även skickas till adressen: Lycksele kommun, Myndighetsenheten, 921 81 Lycksele.

 

Avgift
För handläggning av din ansökan kommer du att faktureras en timavgift på 900 kr per timme.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift