Anmälan om kompostering av hushållsavfall

LÄS MER

Om du vill kompostera ditt hushållsavfall ska du anmäla det till kommunen. Du kompostera ditt avfall både inomhus och utomhus.

Förutsättningar för att få kompostera hushållsavfall:

 • Komplett anmälan.
 • Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
 • Kompostering ska ske i skadedjurssäker behållare.
 • Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden. Du ska på uppmaning kunna redogöra för hur stor fastighet du har, om du har rabatter, om det är en skogsfastighet som några exempel.
 • Om kompostering ska ske utomhus ska komposten vara godkänd, isolerad och ha en volym på minst 100 liter per person och år.
 • Dispens kan ges endast för permanentboende, ej fritidshus.
 • Beviljat undantag är alltid kopplat till sökande och upphör att gälla vid ändrade förhållanden.  
 • Sökande är skyldig att anmäla förändrade förhållanden till beslutande nämnd.

På kommunens webbplats kan du läsa mer om kompostering, störningar i omgivningen och tillsyn: Kompostering

Anmälan
Till anmälan ska det bifogas en karta med placering av komposten i förhållande till grannar om komposten placeras utomhus, och vid egen konstruktion av kompost ska en skiss bifogas.
Blanketten skickas till adressen: Lycksele kommun, Myndighetsenheten, 921 81 Lycksele.

Beslutet får du inom sex veckor och det skickas till den adress som du uppgett i blanketten.

Avgift
Handläggningsavgift på 300 kronor, oavsett om undantag beviljas eller ej.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

 • Underskrift
 • Bifoga karta med placering av komposten i förhållande till grannar (vid placering utomhus)
 • Bifoga skiss på behållaren (vid egen konstruktion)