Anmälan om installation av värmepump

LÄS MER

När du ska installera en ny värmepump behöver du anmäla det till kommunen.

Vid installation av en värmepump och om någon del av anläggningen förläggs utanför den egna fastigheten behövs ett medgivande från ägaren till aktuellt mark- eller vattenområde. 

Avståndet mellan två energibrunnar bör vara minst 20 meter för att de inte ska påverka varandras värmeuttag. Om det finns andra energibrunnar i närheten kan borrhålet behöva borras djupare eller lutas för att kompensera för värmeförluster. Ett lämpligt avstånd till grannfastigheten är minst 10 meter. Mellan en energibrunn och enskilda dricksvattentäkter rekommenderas minst 30 m avstånd om vattentäkten är borrad och minst 20 meter avstånd om vattentäkten är grävd. Avståndet mellan jordvärme och dricksvattenbrunn bör vara minst 20 meter oavsett om den är borrad eller grävd. 

Anmälan
Anmälan ska inlämnas senast sex veckor innan installationen. Påbörja inte installationsarbetet förrän du fått svar på anmälan.

Till anmälan ska en situationsplan bifogas.
Anmälan skickas till adressen: Lycksele kommun, Myndighetsenheten, 921 81 Lycksele.

Besked om beslut
Beslutet får du inom sex veckor och det skickas till den adress som du angett i blanketten. I beslutet som du för medföljer krav på hur installationen ska utföras. Kraven kan variera något beroende på områdets känslighet, men som regel ställs de krav som finns att läsa i anmälningsblankettens informationssida.

Kravet ser även lite olika ut beroende på vilken typ av anläggning som din anmälan avser ; bergvärme, jordvärme, ytvattenvärme.

Avgift
Handläggningsavgiften är på 1 800 kronor.
Faktura på avgiften skickas separat efter att beslut fattats i ärendet.

Anmälan

Blanketten skickas digitalt till: myndighetsenheten@lycksele.se

Den kan även skickas till adressen:

Lycksele kommun, Myndighetsenheten, 921 81 Lycksele.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bifoga situationskarta
  • Underskrift