Ansökan om att låta annan behörig sotare utföra sotningen

LÄS MER

Du behöver göra en ansökan där du meddelar vem du har tänkt anlita för sotningen, om du vill låta annan behörig sotare utföra rengöring (sotning) på din fastighet.

Lagen ger kommunen rätt att efter ansökan medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra rengöring/sotning på den egna fastigheten om detta kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Vid prövningen av om sotningen kan ske på ett betryggande sätt skall hänsyn tas till risksituationen, förbränningsanläggningens komplexitet och den enskildes kunskap. När sotningen är gjord kan kommunen komma att göra en brandskyddskontroll. 

Du kan läsa mer i blanketten om vad tillståndet innebär.

Dokumentation
Sotningen skall dokumenteras. Av dokumentationen skall framgå vem som utfört rengöringen och när den utfördes. Dokumentationen skall förvaras på objektet och uppvisas vid brandskyddskontrollen.

Ansökan
Ansökan skickas till adressen: Lycksele kommun, Räddningstjänsten, 921 81 Lycksele.

Handläggningstiden är ungefär tre månader. En kopia på beslutet kommer att skickas till skorstensfejarmästaren i Lycksele kommun och till dig som sökande. 

Om din ansökan har avslagits kan du överklaga beslutet.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift