Ansökan om god man (anhörigs ansökan)

LÄS MER

Du kan ansöka om god man till en närstående om den behöver stöd med att förvalta din egendom, som till exempel betala räkningar, deklarera och ha kontakt med myndigheter.

Om man är sjuk, har en psykisk störning eller ett försvagat hälsotillstånd och har behov av hjälp så kan man ansöka om god man. Behovet av stöd måste direkt vara kopplat till den medicinska situationen och behöver styrkas genom läkarintyg och socialt intyg. När Överförmyndaren har fått de underlag som krävs så tillstyrkes eller avstyrkes ansökan. Om ansökan tillstyrkes påbörjas en rekrytering av en god man, det är alltid en fördel och processen går snabbare om den sökanden har förslag på en god man. Samtycke inhämtas av huvudmannen (den som behöver god man) om det är möjligt. Kan inte huvudmannen lämna sitt samtycke på grund av sin situation inhämtas samtycke från närmaste anhörig 

Arvode till god man
Oftast är det huvudmannen, den som har god man, som betalar arvodet och ersättningen till gode mannen. Det styrs av huvudmannens tillgångar och inkomst. I vissa fall kan kommunen betala arvodet. 

Ansökan
Du kan enbart söka om du är en huvudman som är folkbokförd i Lycksele kommun.

Till ansökan ska läkarintyg samt socialt intyg bifogas.
Ansökan skickas till adressen: Lycksele kommun, Överförmyndare, 921 81 Lycksele.

Handläggning och beslut
Överförmyndarens handläggningstid är en månad, vid en komplett ansökan som inte behöver kompletterande uppgifter. Om Överförmyndaren finner att ansökan inte kan tillstyrkas ges ett skriftligt besked om avskrivning och om det tillstyrkes skickas det till tingsrätten för beslut . När tingsrätten har beslutat skickas ett skriftligt beslut till dig som sökande och Överförmyndaren expierar beslut och registerutdrag till god man.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift