Åtagande att bli god man med samtycke från anhörig

LÄS MER

Godkänna uppdraget som god man eller förvaltare och den eller de anhöriga ska ge sitt samtycke för huvudmannens räkning.

När en ansökan om god man eller förvaltare har tillstyrkts av Överförmyndaren ska en lämplig person skriftligen ta på sig uppdraget som god man eller förvaltare. Åtagandet sker tidigast då den föreslagne gode mannen/förvaltaren har träffat huvudmannen (den som behöver god man eller förvaltare) och samtyckt till föreslagen person. Om huvudmannen på grund av sitt tillstånd inte kan ge sitt samtycke till föreslagen ställföreträdare inhämtas samtycke från närmast anhörig (make, maka, sambo, barn). Huvudmannens tillstånd ska styrkas med ett läkarutlåtande.

Ansökan
Blanketten skickas till adressen: Lycksele kommun, Överförmyndare, 921 81 Lycksele.

Handläggning
När åtagande har kommit till Överförmyndaren genomförs en lämplighetskontroll på föreslagen ställföreträdare. Kontroll sker mot Kronofogden, belastningsregistret samt eventuellt lämplighetsintyg. Därefter om det inte framkommit något som belastar personen så bifogas utredningen till Lycksele tingsrätt, som beslutar i ärendet.
Handläggningstiden hos Överförmyndaren tar ungefär fyra veckor, vid behov av kompletteringar kan det ta längre tid.

Beslut
Det är tingsrätten som först beslutar i ärenden om godmanskap och förvaltarskap. Beroende på hur handläggningen sker hos rätten kan ett ärende ta mellan en till fyra veckor. Beslutet expieras sedan av Överförmyndaren som sänder ut ett registerutdrag till gode mannen/förvaltaren.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift