Ansökan om överförmyndares samtycke att låta omyndig driva rörelse

LÄS MER

Vill en omyndig driva rörelse behöver överförmyndaren ge sitt samtycke till detta. 

En underårig kan till exempel ärva en näringsverksamhet eller så kan ställföreträdaren (vårdnadhavare/förmyndare/ förordnad förmyndare) önska att den underårige själv får driva en näringsverksamhet.

En sammanfattning av de bestämmelser som finns i föräldrabalken kring en underårigs möjlighet att driva en näringsverksamhet är följande : 

  • Den som är under 16 år får inte själv driva rörelse.
  • Den som fyllt 16 år får själv driva rörelse som kräver bokföringsskyldighet, men det kräver att förmyndaren ansökt om överförmyndarens samtycke.
  • Förmyndaren får driva rörelse för den omyndiges räkning om Överförmyndaren lämnar sitt samtycke.

Överförmyndaren får endast lämna samtycke om den underåriges ekonomiska och personliga förhållanden är sådana att ett samtycke är lämpligt.

Ansökan
I ansökan ska innehålla relevant information kring punkterna ovan. Till ansökan ska budget, budgetprognoser. bolagsavtal och den omyndiges personbevis bifogas.
Ansökan skickas till Lycksele kommun, Överförmyndare, 921 81 Lycksele.

Handläggning och beslut
Om ansökan är komplett och det inte finns några övriga behov av kompletteringar så handläggs ärendet inom sex veckor.
Beslutet skickas till dig som ställföreträdare till din adress som angetts i ansökan.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bifoga budget för första verksamhetsåret samt prognos för år 2 och 3
  • Bifoga eventuellt bolagsavtal
  • Bifoga den omyndiges personbevis
  • Underskrift av förmyndare och omyndig