Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

LÄS MER

Vissa åtgärder som inte behöver ett bygglov ska anmälas till kommunen genom en anmälan.

Det kan exempelvis vara åtgärder som rör tillbyggnader, komplementbyggnad, takkupa, ventilation, bärande konstruktion, stambyte eller ändring av planlösning.

Anmälan
Till anmälan ska det bifogas planer, ritningar och kartor.
Blanketten skickas till adressen: Lycksele kommun, Verksamhet Myndighet, 921 81 Lycksele.

Beslutet får du inom sex veckor och det skickas till den adress som du uppgett i blanketten.

Föreläggande
Om ansökningen är ofullständig får Miljö- och samhällsnämnden enligt Plan- och bygglagen förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs. Om föreläggandet inte följs, får Miljö- och Samhällsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick.

Avgifter
Det är olika avgifter beroende på vad du söker för. Avgiften kommer faktureras till dig och är inte återbetalningsbar.
Läs mer om vilka avgifter som finns i kommunens taxa: Avgifter

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bifoga planer, ritningar, kartor
  • Underskrift