Begäran om planbesked

LÄS MER

Första steget mot att det upprättas en detaljplan är att ansöka om ett planbesked. Om du planerar för en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs så ska du ansöka om planbesked.

På ansökan får du svar på om kommunen har för avsikt att börja ett planarbete. Ändamålet med åtgärden ska framgå i ansökan och en karta ska bifogas som tydligt visar vilket område som berörs.

Ansökan
Blanketten skickas till adressen Lycksele kommun, Verksamhet Myndighet, 921 81 Lycksele eller till e-postadressen myndighetsenheten@lycksele.se

Handläggning och beslut

Beslutet skickas till den adress du angett inom fyra månader. Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska heller inte uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida.

Avgift
Kostnad för ansökan är 5 000 kr, oavsett positivt eller negativt beslut.

Avgift för att upprätta ny, ändra eller upphäva detaljplan debiteras enligt av kommunen antagen plantaxa och varierar beroende på arbetets komplexitet, planens betydande för intresse för allmänheten eller om åtgärden bedöms förenligt med kommunens översiktsplan. Till planarbetet ställs ofta krav på externa utredningar som exempelvis geoteknisk undersökning, bulleranalys etc. Kostnader för dessa ingår inte i taxa.

Anmälan

Blanketten skickas digitalt till: myndighetsenheten@lycksele.se

Den kan även skickas till adressen:

Lycksele kommun, Myndighetsenheten, 921 81 Lycksele.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bilaga med karta över området
  • Eventuella andra bilagor
  • Underskrift